Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt skiljer sig från att bo i hyreslägenhet eller villa. Har du tidigare bott i bostadsrätt vet du detta, men stadgar och ordningsregler skiljer sig ofta mellan olika föreningar. Därför att det viktigt att du sätter dig in i vad som gäller i HSB Brf Edsbacka i Sollentuna, vilka rättigheter du har och vad som är minst lika viktigt, vilka dina skyldigheter är.

Som medlem i föreningen har du rättigheter och skyldigheter vilka bland annat återfinns i föreningens stadgar, de lagar som reglerar boendet i bostadsrätt och övrigt som sty­relsen och föreningsstämmor beslutat. Mer info, se Stadgar.

Rättigheter
I och med att du köpt din lägenhet och beviljats medlemskap i föreningen ”äger” du rätten att bo i lägenheten. Du äger inte lägenheten, det gör föreningen. Du, som medlem, har en andel i föreningen och innehar därmed rätten att bo i lägenheten på obegränsad tid.

Genom ditt medlemsskap i föreningen har du möjligheter att påverka både boende och fastighetsskötsel. Denna möjlighet utnyttjar du enklast genom att;

  • kontakta trappombudet
  • kontakta styrelse och framföra synpunkter
  • vara aktiv i föreningen på olika sätt
  • skriva motioner till föreningsstämma
  • utnyttja din rösträtt på föreningsstämma

Föreningsstämma hålls en gång per år. Föreningen har kalenderår som räkenskapsår. Vid stämman redovisar styrelsen genom förvaltnings­berättelse, balans- och resultaträkning hur den har förvaltat föreningens tillgångar, skött fastigheternas löpande och långsiktliga underhåll samt övrigt som har med föreningens skötsel att göra.

Det är föreningen som ingår avtal vad gäller förvalt­ning, trappstädning, yttre underhåll och reparationer. Det är därför viktigt att du påtalar för styrelsen (eventuellt genom ditt trappombud) hur du som medlem upple­ver hur allt detta sköts. Det gäller både när du tycker att det fungerar bra, likväl som när du upplever att det inte fungerar. Styrelsemedlemmarna varken kan eller har möjlighet att se och höra allt som händer i föreningen och behöver därför information och synpunkter från de boende för att fatta rätt beslut som gagnar oss alla.

Trivsel – hänsyn
Som boende i föreningen, vill vi alla trivas i våra lägenheter, därför visar vi varandra hänsyn. Ditt golv är grannens tak!

Gemensamma utrymmen är till för oss alla, även allergiker – tänk därför på att inte röka där och glöm inte att släcka ljuset med tanke på energiåtgång.

Alla kanske inte tycker om hundar och/eller katter – av rädsla eller allergi – förstå dem och respektera koppeltvånget och se till att din hund eller katt inte stör grannarna.

Skyldigheter
Du, som bostadsrättsinnehavare, ansvarar för skador som kan uppstå i lägenheten. Du ansvarar även för skador du åsamkar föreningen utanför din lägenhet.

Du får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan att först ha fått skriftligt tillstånd av styrelsen, se Stadgar. Vissa förändringar kräver även byggnadslov utöver styrelsens skriftliga tillstånd. Inglasning är en förändring som kräver byggnadslov. För att kunna hålla ritningar och annan information om respektive lägenhet aktuell, är det ett absolut krav från styrelsen att alla större ingrepp, om- och/eller tillbyggnader i lägenheten anmäls. För mer information se Allmänt och övriga sidor under ”Boendeinfo > Reparationer och underhåll”.

Bostadsrättshavare får inte hyra ut hela sin lägenhet i andra hand, så kallad andrahandsuthyrning, utan skriftligt tillstånd från styrelsen. Del av lägenhet får dock hyras ut (gäller framförallt de så kallade generationslägenheterna) om bostadsrättshavaren även fortsättningsvis bor kvar i den andra delen. Det är viktigt att veta att skulle din hyresgäst vålla skada på lägenhet eller på föreningens egendom, är det du, som bostadsrättsinnehavare, som är ansvarig emot föreningen.

Det är ditt ansvar som medlem i föreningen att känna till och ha kunskap om vad som gäller i föreningen.