Solceller på föreningens tak

Installationen av solcellsanläggningen har skett i två etapper, under 2018 och 2020.

Etapp 1 – 2018
Under början av 2017 började en mindre grupp inom styrelsen att diskutera och undersöka möjligheterna att installera solceller på taken till föreningens fastigheter.

Vid möte med SEOM, Sollentuna Energi och Miljö AB, framkom att föreningen hade goda förutsättningar för att satsa på solenergi. Bland ett antal positiva saker nämndes södervända tak med bra vinkel, falsade plåttak vilket undviker genomföringar genom takskikt samt att föreningen har avsättning för egenproducerad solkraft. Det var de södervända takytorna på hus C, D, E och F som då var aktuella för solceller.

Detta projekt låg även helt i linje med föreningens strävan att profilera sig som en miljömedveten förening där miljöaspekten hela tiden finns med i beslutsprocesserna och därigenom kunna bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Genom detta projekt skulle föreningen bli mer oberoende av eventuella framtida elprishöjningar och få minskade elkostnader genom användning av egenproducerad el.

För att stimulera investeringar i solcellsanläggningar kunde man vid denna tid ansöka om statligt stöd för installation av solcellssystem, med ett bidrag på maximalt 30 % av de stödberättigade installationskostnaderna. Det statliga bidraget till installation av solceller hade funnits under ett antal år men hade till en början inte rönt så stort intresse.

Under det fortsatta arbetet i projektet kom information om att handläggningstiden för ansökningar om solcellsbidrag var upp till ett år. Föreningen kontaktade då SEOM och fick en offert och med den som underlag lämnades en ansökan in i månadsskiftet november/december 2017. I ansökan angavs att arbetet skulle starta sommaren 2018 och vara klart senast 2019-06-30. I väntan på att ansökan skulle beviljas fortsatte arbetet i projektgruppen. Ytterligare två offerter togs in, planeringen för målning av taken vidtog.

Denna typ av investering måste också föreläggas en föreningsstämma för beslut innan genomförande.

I början på maj 2018 fick föreningen besked från Länsstyrelsen att bidragsansökan godkänts, dock med förutsättningen att projektet skulle vara avslutat senast den 30 november samma år. Ett informationsmöte anordnades den 28:e maj, där representanter från SEOM och deras samarbetspartner Svea Solar deltog och informerade och svarade på frågor. Vid en extrastämma den 13 juni 2018 röstades den föreslagna investeringen igenom. Då villkoret var att installationen skulle vara klar senast den 30:e november var det hög tid att ta in offerter för målning av taken. I och med solcellsinstallationen fick takmålningen, som redan fanns i underhållsplanen, tidigareläggas.

Arbetet påbörjades i september och den 16/11 kl. 14:00 kopplades solcellerna in på elnätet via SEOM. Totalkostnaden för projektet landade på drygt 1,1 MSEK efter att föreningen erhållit ett bidrag på knappt 0,5 MSEK (484 kSEK). Med en beräknad återbetalningstid på mindre än 10 år, och en ekonomisk livslängd på upp till 30 år, kommer solcellerna att under lång tid lämna ett positivt bidrag till föreningens ekonomi.

Under vissa perioder då solcellerna genererar en hög produktion, samtidigt som föreningens förbrukning är låg, kommer ett överskott att uppstå. Detta överskott säljs då tillbaka till SEOM till ett pris som i stort sett är lika med det pris som föreningen köper in elen för. Detta beror på att staten ger en skattereduktion på 60 öre per kWh i nuläget, dock med vissa begränsningar.

Totalt installerades 424 paneler på 708 kvm samt 6 växelriktare och 212 optimerare på de fyra husen. Varje panel har en effekt på 295 W vilket sammanlagt ger en storlek på systemet på 125,1 kW. Under ett normalt solår i Sollentuna beräknas systemet ge en produktion av ca 120 kWh.

Etapp 2 – 2020
Med erfarenheterna från etapp 1, där såväl det ekonomiska som de produktionsmässiga förutsättningarna uppfyllts, påbörjade projektgruppen under 2019 diskussioner med SEOM om förutsättningarna för att installera solceller även på A- och B-husens tak. Även om taken på dessa hus inte låg direkt vända mot söder visade det sig att en effekt på drygt 80 % kunde uppnås. Då det fortfarande fanns möjlighet att erhålla bidrag, detta var dock sänkt till 20 % av investeringskostnaden, visade beräkningarna att återbetalningstiden skulle bli 10 år. Även om bidrag inte alls skulle erhållas skulle det vara ett lönsamt projekt.

I den energikartläggning som gjordes 2018 av HSB Värmland, och där man identifierade ett antal energieffektiviseringsåtgärder, framstod IMD för el som den i särklass bästa investeringen sett ur ett återbetalningsperspektiv. Genom att kombinera införandet av IMD (finns beskrivet på annan plats på webbplatsen) med utökningen av solcellerna säkerställdes också att vi inte skulle riskera att det överskott som solcellerna skulle ge innebar att vi skulle överskrida de gränsvärden som finns där försäljningen av el blir mindre lönsam genom att skattereduktionen på 60 öre per kWh skulle bortfalla.

Med en offert från SEOM som underlag skickades i juni 2019 ansökan om statligt stöd till solceller in. Både projektet med utökning av solceller samt införandet av IMD måste föreläggas en föreningsstämma för beslut innan genomförandet. I mars 2020 utbröt pandemin vilket gjorde att föreningsstämman fick genomföras under ovanliga former med ett begränsat direktdeltagande i kombination med poströstning.

För att informera om de två projekten inför stämman delades ett informationsblad ut till alla medlemmar och samtidigt erbjöds möjlighet att vid två olika tillfällen, för att inte samla alltför många samtidigt, delta i ett informationsmöte i Kvartersgården. Det blev ett informationsmöte som avhölls den 18:e maj.

I början av maj fick föreningen besked från Länsstyrelsen att bidragsansökan godkänts.

Vid föreningsstämman den 4:e juni 2020 beslutades enhälligt att genomföra styrelsens förslag om installation av solceller samt IMD för el.

Arbetet påbörjades i början av augusti och kunde slutföras redan under september månad.

Totalt installerades 400 paneler, 243 stycken på sydvästsidan av hus A och 157 stycken på båda sidorna av hus B, på totalt 668 kvm, samt 5 växelriktare och 200 optimerare. Varje panel har en effekt på 320 W vilket sammanlagt ger en storlek på systemet på 128 kW. Under ett normalt solår i Sollentuna beräknas systemet ge en produktion av ca 107 kWh.

Den totala anläggningen
Totalt består solcellsanläggningen av 824 paneler med en yta på 1376 kvm, 11 växelriktare och 412 optimerare. Varje panel i etapp 1 har en effekt på 295 W och de i etapp 2 på 320 W, totalt kan panelerna producera 253,1 kW. Under ett normalt solår i Sollentuna beräknas systemet ge en produktion av ca 227 kWh.

Presentation av elproduktionen
För att stimulera intresset går det att följa produktionen på en bildskärm som är placerad i fönstret vid styrelserummet. Man kan även ladda ner en app, Solaredge monitoring, eller gå in på monitoring.solaredge.com (tillverkaren av solpanelerna). Man väljer sedan Public Sites och söker på edsbacka, där redovisas statistik för de sex anläggningarna på husens tak.

Artiklar i media
Under tiden, och efter installationen av första etappen hösten 2018, skrevs några artiklar om anläggningen.

Här är Sollentunas största solcellsanläggning (Mitt i Sollentuna, okt 2018 (sidan har raderats))
De stoltserar med största solprojektet (SEOM, #3 2018)
Brf Edsbacka bygger 600 m² solpanel (HSB, nov 2018)