Försäkringsinformation / bostadsrättstillägg

Sidan senast uppdaterad 2024-03-01

Föreningen är sedan 2024 medlem i Bostadsrätterna och har därmed tecknat sin fastighetsförsäkring via dem fr o m 1 mars 2024. Folksam är fortfarande föreningens försäkringsbolag. Detta innebär även att bostadsrättstillägget har tecknats i detta bolag.
Skadedjursförsäkringen finns hos Anticimex.

Försäkringsinformation – ditt ansvar
Som bostadsrättsinnehavare är du ansvarig för mer än vad som normalt täcks av hemförsäkringen. Ditt ansvar och gränsdragningen mot föreningen framgår av stadgarna som du hittar på föreningens webbplats. Se även nedanstående tips och information.

Gör ditt hem riskfritt

Det gemensamma bostadsrättstillägget för alla bostadsrättslägenheter ingår i föreningens försäkring. Innehavare av en bostadsrätt i HSB Brf Edsbacka i Sollentuna behöver alltså INTE teckna något eget tillägg, vilket normalt kan vara fallet.

Självrisken för den boende vid en läckageskada är 3 000 kr. Vid övriga skador är självrisken 1 500 kr. Åldersavdrag på skadade byggnadsdelar är max 20 000 kr.

Vid större skador, där föreningen betalar full självrisk, utgår ingen självrisk för den boende. Dock får du själv betala/lägga ut den del som bostadsrättstillägget täcker och sedan begära ersättning från försäkringsbolaget.

Mer information om bostadsrättstillägget hittar du i nedanstående info.

Gemensamt bostadsrättstillägg

OBS! En hemförsäkring måste var och en själv teckna, ovan nämnda tillägg ersätter INTE en individuellt tecknad hemförsäkring!

Vid skada kontakta alltid antingen forvaltare@brfedsbacka.se eller sakerhet@brfedsbacka.se.

Vid frågor/skada kontaktas Folksam, tel. 08-772 80 20. Du behöver ange föreningens organisationsnummer som är 716417-5809.

Diverse kontaktinformation (”Trapphusinfo”)

För frågor om skadedjursförsäkringen kontaktas Anticimex, tel nr 075-245 10 00,
se även mer info på
Anticimex webbplats.

Nedan lite allmänt om försäkringar

Brand eller vattenskador – försäkringar
Skada på fast egendom = FASTIGHETSFÖRSÄKRINGAR
Skada på lös egendom = HEMFÖRSÄKRINGEN
Om brand eller vattenskada inträffar i din lägenhet bör du veta att fastighetsförsäkringen inte ersätter skadorna på lösöret. Till lösöre räknas möbler, tavlor, heltäckande mattor, tvätt- och diskmaskiner m.m. Du bör se till att du har en hemförsäkring och att försäkringsbeloppet täcker värdet på lösöret. Om din lägenhet blir så skadad, att du inte kan bo kvar under reparationstiden, är det från hemförsäkringen du ska begära ersättning för merkostnader i boendet. Varken föreningen eller dess fastighetsförsäkring går in och täcker dessa merkostnader.

Vem betalar självrisken vid vattenskada?
(Exemplen nedan skall bara ses som riktlinjer, speciella förhållanden vid en skada kan leda till annan bedömning i det unika fallet.)

Disk- och tvättmaskiner
Självrisken på fastighetsförsäkringen svarar medlemmen för.
Om medlemmen är vållande till skadan kan ersättningsfrågan prövas via hemförsäkringens ansvarsmoment.

Kall- och varmvattenledningar, avloppsstammar, radiatorer och värmeledningar
Självrisken på fastighetsförsäkringen svarar föreningen för. Vid vållande av skada kan medlemmen bli betalningsskyldig. I sådant fall kan ersättningsfrågan prövas via hemförsäkringens ansvarsmoment.

Golv- och väggbeklädnad i våtutrymmen
Huvudprincipen är att medlemmen svarar för åtgärdande av skador som inte kan hänföras till ledningsskador eller skada från golvbrunn. Medlemmen är alltså alltid ansvarig för att t ex golv- eller väggmaterial ”håller tätt”.

Utifrån inträngande vatten
Skador från läckande tak, öppet fönster, dörr eller otäta ytterväggar täcks inte in av vare sig fastighets- eller hemförsäkring. Vatten som rinner ut från trasigt kärl, från vas eller hink som välter, är inte heller försäkringsbart.
Föreningen svarar för reparationer och kostnader som kan hänföras till skador från vatten som tränger in genom yttervägg eller tak.

Akvarium och vattensäng
Självrisken på fastighetsförsäkringen svarar medlemmen för. Om du är vållande till skadan kan du via din hemförsäkring pröva ersättningsfrågan via hemförsäkringens ansvarsmoment.

Kyl och frys
Självrisken på fastighetsförsäkringen svarar medlemmen för. Om lägenheten skadas genom oberäknad utströmning vid strömavbrott eller fel på anläggningen kan du pröva ersättningsfrågan via din hemförsäkring och om du är vållande till skadan kan du pröva ersättningsfrågan via hemförsäkringens ansvarsmoment.