Inglasning

Inglasning av terrasser
I samråd med kommunens samhällsbyggnadsnämnd har nedanstående regler för inglasning av terrasser fastställts. Ritningen skall alltid godkännas av styrelsen innan byggnadslov sökes. Ansökan om byggnadslov skall lämnas till Miljö- och byggnadskontoret. Byggnadslov beviljas om de regler som föreningen, på kommunens anmodan fastställt uppfylles.

Följande punkter skall uppfyllas:
Inglasningen utförs i enlighet med de typritningar som föreningen/leverantören tillhandahåller. Typritningarna innefattar fyra huvudalternativ:

 

Alternativ 1

Glas monterat på blomlådans innerkant. Detta alternativ kräver uppbyggnad av ett glasat tak. Takets lutning skall vara 30 grader och gå i liv med terrassens sidoväggar. Takets överhäng skall vara 100 mm – 150 mm. Utförandet av inglasningen skall harmonisera med tidigare befintliga installationer på intilliggande terrasser. Rännan som avvattnar altanens golv skall i sin helhet vara lättåtkomlig för rensning/rengöring.

 

Alternativ 2

Glas monterat 0.5 – 1.0 meter in, mätt från blomlådans innerkant, i liv med ovanliggande golv/låda.

 

Alternativ 3

Glas monterat på blomlådans innerkant, i liv med ovanliggande golv/låda.

 

Alternativ 4

Gäller altaner belägna högst upp i fastigheten.
Lika alternativ 1, men takets lutning skall vara 18 grader.

 

Alternativ 5a
Marklägenhet där inglasningen går i liv med överliggande blomlåda.

Lika alternativ 2.

 

Alternativ 5b
Marklägenhet där inglasningen bygger max 150 mm in från ytterkant.
Lika alternativ 1 men glaspartiet går ända ned till golvplanet. Underliggande bärlina måste byggas upp med plintar.

 

Allmänt gäller:
Aluminiumprofiler, vitlackade, max 80×80 mm.
Bärlina, max 80×80 mm.
Ej färgat eller krossbart glas.
Ej reflex- eller isolerglas.
Takmaterial härdat glas 8 mm, alt kanalskivor 16 mm, glasklar/opalvit.
Terrassinglasningen skall vara oisolerad och ej uppvärmd med tillskottsvärme under vinterhalvåret.
Taket i alternativ 1, 3, 4 och 5b skall ha ett överhäng på 100 – 150 mm.
Separat takränna och stuprör ej tillåtet.
Golvplåt skall vara öppningsbar så att rensning av avloppssil och ränna kan göras.
Befintlig handledare i alternativ 1, 3, 4 placeras i rännan under blomlådan.
Avtal som reglerar ansvarsförhållanden för underhåll med mera skall tecknas mellan bostadsrättsinnehavaren/-havarna och föreningen innan installationsarbetet påbörjas.

 

Dokument och avtal

pdf_24 Inglasningsavtal
Skriv ut avtalet i två exemplar, ta fram inglasningsritning och fasadritning, där er lägenhet skall vara markerad, samt situationsritning. Bifoga ritningar till avtalet och lämna till föreningen i föreningens brevlåda, Platåvägen 20 (Kvartersgården).

Bygglovsansökan – se Boendeinfo/Länkar.

Till inglasningsavtalet skall ritning på inglasningen, enligt valt alternativ, bifogas och situationsritning (med ”ert” hus markerat) samt även fasadritning, där ni markerat er terrass. Styrelsen vill se dessa, tillsammans med inglasningsavtalet, innan de lämnas vidare med bygglovsansökan till kommunen.

pdf_24 Inglasningsritning, alt. 1
pdf_24 Inglasningsritning, alt. 2
pdf_24 Inglasningsritning, alt. 3
pdf_24 Inglasningsritning, alt. 4

Nedan finner ni situationsritning och fasadritning för respektive hus.

pdf_24 Situation- & fasadritning, hus A
pdf_24 Situation- & fasadritning, hus B
pdf_24 Situation- & fasadritning, hus C
pdf_24 Situation- & fasadritning, hus D
pdf_24 Situation- & fasadritning, hus E
pdf_24 Situation- & fasadritning, hus F

Vid senare försäljning av lägenhet så ansvarar säljaren, den frånträdande, för att tillträdande skriver nytt inglasningsavtal för föreningen. Sker inte detta skal inglasningen nedmonteras och återställning ske på innehavarens, säljarens, bekostnad.

Frågor
Flera medlemmar i föreningen har använt sig av en och samma leverantör för inglasning, vilken är väl förtrogen med föreningens inglasningsregler och föreningen förordar Nika Inglasning, Järfälla.

Vid eventuella frågor kontakta fastighetsansvarig, se Kontaktinfo/Styrelsen.