Edsbergs slott – Edsbacka

Text nedan hämtad från Stockholms Länsmuseums webbplats.

Edsbergs slott – Edsbacka

Kulturhistorisk värdering
Edsberg har, tillsammans med Sollentunaholm, varit Sollentunas största och mest betydelsefulla herrgård. Huvudbyggnaden har sitt utseende från 1760 väl i behåll, och tillsammans med flyglar, fägård och park utgör Edsberg en mycket värdefull herrgårdsmiljö. Med sitt vackra läge intill vattnet är den även en oas för avkoppling och rekreation för kommuninvånarna. Vid sidan av de påtagliga byggnads- och samhällshistoriska värdena, besitter byggnaderna höga såväl arkitekturhistoriska som arkitektoniska värden. Dessa värden är tydligt knutna till mangårdsbyggnaden, men gäller även ekonomibyggnadernas utformning och dramatiska läge på Ladugårdsberget eller Stallbacken.

Edsbacka krog är en av de få bevarade krogarna i Stockholms län, och har förutom stora samhällshistoriska värden även byggnadshistoriska.

Inga kända spår finns kvar efter Edsbacka marknad. Platsen där den låg har dock ett historiskt intresse p g a den stora betydelse marknaden har haft.

Beskrivning
Omkring 1640 förvärvade riksskattemästaren Gabriel Bengtsson Oxenstierna ett stort antal hemman runt Edsviken, bl a Bagare by (senare Tureberg), Skälby, Hersby och Kummelby av vilka han 1647 bildade säteriet Edsbacka. Under 1700-talet började gården kallas Edsberg.

1757 kom Edsberg genom köp (360 000 daler kopparmynt) i överste, sedemera överståthållare och landshövding, Thure Gustaf Rudbecks ägo. Rudbeck lät riva den äldre Oxenstiernska anläggningen (delar -av 1600-talsgrunden bevarades) och uppföra den herrgårdsbyggnad som finns kvar idag. Denna stod färdig omkring 1760. Den gråputsade byggnaden är två våningar hög och byggd av tegel med vinkelställda, fasta flyglar. Den täcks av ett valmat mansardtak.

Från början fanns två friliggande svängda flyglar. Den ena av dessa brann 1797 och den andra revs kort därefter. De nuvarande uppfördes 1816.

Det är idag inte känt vem som ritade Edsberg. Jean-Eric Rehn har länge utpekats som arkitekt. På senare tid har även Carl Hårleman förts fram som möjlig arkitekt, trots att han var död då Edsberg började byggas.

Samtidigt med 1760 års herrgårdsbygge anlades en trädgård i fransk barockstil. Hur denna såg ut framgår av en generalplan från 1760. Det mesta av den ursprungliga trädgården har gått förlorad men den södra delen har i nutid lagts ut på ett sätt som delvis påminner om den gamla planen.

På en höjd sydost om slottet ligger Edsbergs kringbyggda fägård. De äldsta delarna är från 1760 och de övriga byggnaderna är från 1800-talet.
Sedan säteribildningen 1647 har Edsberg, tillsammans med Sollentunaholm, varit Sollentunas största och mest betydelsefulla herrgård. Från och med ca 1910 började dess ägor avstyckas och försäljas för de nya villasamhällena Tureberg, Häggvik och Helenelund. Efter att i nästan 200 år gått i den Rudbeckska släktens ägo köptes Edsberg 1955 av Sollentuna kommun.

Vattenvägen från Östersjön genom Edsviken, Norrviken och vidare upp mot Mälaren var sedan förhistorisk tid en viktig färdled mot det inre av Uppland och Gamla Uppsala, samt från medeltiden även mot Sigtuna. Vid edet mellan Edsviken och Norrviken var man tvungen att antingen släpa båtarna eller lasta om. Här uppstod en marknadsplats förmodligen redan under förhistorisk tid. Efter Stockholms grundande omkring 1250 visade sig Edsbacka vara en allvarlig konkurrent till den nya staden och försök gjordes att stoppa handeln här. Därför blev det så att man endast en gång om året, vid ”mickelsmäss” (29 sept), fick hålla marknad vid Edsbacka. Denna marknad ägde bestånd t o m 1860-talet. En stor del av handeln bedrevs mellan roslagsbor och upplandsbönder som här bytte fisk mot jordbruksprodukter.

Parallellt med vattenvägen löpte en landsväg längs med Brunkebergsåsens sträckning. Vid Edsbacka föll vatten- och landsvägen samman, vilket utgjorde ett bra läge för en krog.1626 fick proviantmästare Henrik Olofsson privilegier för krogrörelse här. Krogen ägde bestånd till omkring 1870, dock sedan 1853 utan spriträttigheter. Mellan 1872 och 1893 användes den gamla krogen som skola. Den välbevarade krogbyggnaden som idag finns vid Edsbacka är förmodligen från slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet. Invid krogen ligger grindstugan, troligen uppförd under den senare delen av 1800-talet. Byggnaden har faluröd stående träpanel. Taket är täckt av tegel.

Strax norr om krogen står ett runstensfragment (raä 91). Det återfanns 1926 och restes på sin tidigare plats. Texten lyder: ”Holmsten och Forkunn… -fast, sin fader. Gud hjälpe hans ande”.
I parken ligger även ett brygghus i en våning av tegel. Fasaderna är spritputsade gula under ett sadeltak täckt av tvåkupigt tegel.

Källa till texten: Gustafsson, C; Svanberg, O; Källman, R & Bratt, P 1993. ”Sollentuna – igår och i morgon – program för kulturmiljövård”

Klassificering enligt kulturmiljöprogrammet: Närmiljö

Riksintresse: Nej

Hämtat från Sollentuna Kommun
1959 såldes slottet till Sollentuna kommun. Kommunen beslöt att bevara slottsområdet som kulturminne. Slottsparken öppnades för allmänheten och man har försökt att stegvis återskapa parkens forna prakt. På 1990-talet renoverades slottet. Modernt fasadmaterial från tidigt 1960-tal knackades ned och ersattes med infärgad kalkputs, enligt ursprungligt recept. Felaktiga fönster byttes ut mot nya, tillverkade efter ett bevarat originalfönster.

Renoveringen av paradvåningen avslutades 1995, där bland annat de ursprungliga skurgolven slipades och behandlades med lut och olja. Renoveringsarbetena i slottet fortsätter kontinuerligt. I dag förvaltar Sollentunahem slottet.

I Edsbergs slott kan man höra historiens vingslag från fyra sekler. De väldiga lindarna på slottets gårdsplan har bevittnat slottets hela historia. Träden har enligt en muntlig tradition planterats här redan under 1630-talet.

För den som vill läsa mer om Edsbergs säteri, hela det Rudbeckska familjearkivet har lämnats över till Sollentuna Kommun.

I Edsbergsarkivet kan man bl.a. ta reda på att:

  • en kvarts tunna sill ingick i drängen Erssons lön 1860
  • drottning Kristina åt middag på Edsberg den 11 februari 1645
  • Edsbergs säteri år 1757 omfattade 1 540 tunnland åker och äng
  • torparen i Helenelund blev vräkt år 1901
  • bröderna Axel och Knut tjuvfiskade i Edsviken 1911
  • friherre Rudbeck köpte salva åt kodrängen och droppar åt köksan 1869
  • tre personer blev bitna av en varg vid Edsberg den 6 januari 1667.