Bostadsanpassningsbidrag

Syftet med bidraget är att du ska kunna leva ett självständigt liv i eget boende. Bidraget är inte inkomstprövat. För att du ska kunna få bidrag ska din funktionsnedsättning vara bestående. Det ska också finnas ett tydligt samband mellan din funktionsnedsättning och den sökta åtgärden.

Bostadsanpassningsbidrag kan ges för anpassning av bostadens fasta funktioner. Det innebär att du endast kan få bidrag för sådant som normalt inte tas med vid en flytt.

Exempel på åtgärder du kan få bidrag till:

  • borttagning av trösklar
  • borttagning av badkar
  • montering av stödhandtag, ledstång, ramp
  • installation av trapphiss, automatisk dörröppnare 

Bostadsanpassningsbidrag är en behovsprövad insats. Ansökan skickar du till kommunens bostadsanpassningshandläggare. Till ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker att sökta åtgärder är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Bifoga anbud/offert eller kostnadsberäkning om det finns.

För att få bidraget godkänt av kommunen måste ansökan vara påskriven av ordförande i föreningens styrelse.

Läs mer om bostadsanpassningsbidrag på kommunens webbplats.