IMD – Individuell Mätning och Debitering av El

I den energikartläggning som gjordes 2018 av HSB Värmland, och där man identifierade ett antal energieffektiviseringsåtgärder, framstod IMD för el som den i särklass bästa investeringen sett ur ett återbetalningsperspektiv.

Vid föreningsstämman i juni 2020 beslutades att införa IMD, Individuell Mätning och Debitering av el.

I månadsskiftet september/oktober 2020 ersattes SEOM:s mätare med nya mätare från Svea Smart Grid AB. Svea Smart Grid är ett dotterbolag till Svea Solar som levererat och installerat våra solpaneler, och är den leverantör som föreningen valde bland de fem leverantörer som lämnade offerter på IMD.

Föreningen tog därmed över ansvaret för mätning och debitering av elförbrukningen.

Föreningen har nu tecknat ett kollektivt abonnemang med Sollentuna Elhandel AB som är en del av SEOM. Detta abonnemang gäller nu samtliga lägenheter samt all el som vi förbrukar inom föreningen, som t ex i tvättstugor, hissar, belysning, etc.

Där varje lägenhet tidigare hade var sitt individuellt abonnemang, och betalade en nätavgift var, står istället föreningen för ett gemensamt abonnemang för alla lägenheter. De grundavgifter och årsavgifter som varje lägenhet tidigare betalat försvinner. I gengäld tillkommer en administrativ kostnad som Svea Smart Grid och HSB tar ut för att sköta administrationen och redovisningen av elförbrukningen.

Film om IMD
Svea Solar/Svea Smart hos Brf Edsbacka (2:33 minuter)

Hur går debiteringen till?
Elförbrukningen debiteras varje månad enligt nedanstående schema, med 3 månaders eftersläpning i och med att HSB skapar och skickar ut avier för tre månader i taget.

Varje månad redovisar Svea Smart Grid förbrukningen till HSB. På de månatliga aviseringarna från HSB, som vi får om lägenhetsavgiften, hyra av garage etc., redovisas även elförbrukningen baserad på siffrorna från Svea Smart Grid samt ett a-pris exkl. moms för elen. Momsbeloppet redovisas på en separat rad.

IMD – debitering av el

Förbruknings-månad Redovisas och betalas på månadsavin för: Förbruknings-månad Redovisas och betalas på månadsavin för:
Oktober Februari April Augusti
November Mars Maj September
December April Juni Oktober
Januari Maj Juli November
Februari Juni Augusti December
Mars Juli September Januari

Prissättning
I det pris som debiteras ingår effektavgift, energiskatt, energiavgift, elcertifikat, administrations- och investeringskostnad samt moms.

Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i december 2019 ska el och vatten som mäts och debiteras de boende, av till exempel en bostadsrättsförening, vara skattepliktig för moms.

Föreningen har valt att ha en rörlig energiavgift, ett s k timspotpris, och har sedan november 2018 haft ett rörligt timspotpris. I jämförelse med den offert vi fick i oktober 2018 på ett fastprisavtal har vi under perioden november 2018 till och med september 2020, under 19 av de 23 månaderna, haft ett lägre pris än fallet varit om vi hade valt det offererade fastprisavtalet. Vid diskussioner med SEOM har man varit noga att poängtera att valet naturligtvis är vårt men de har starkt rekommenderat att vi skulle välja ett rörligt pris. Vi kan när som helst, när vi tror att det är lämpligt, välja att gå över till ett fastprisavtal på 1, 2 eller 3 år.

Med ett rörligt pris får vi en variation i priset över tid. Ambitionen är att vi ska försöka att ändra priset vid så få tillfällen som möjligt per år. Detta innebär att vi i vissa perioder kommer att ha ett för lågt pris i förhållande till då gällande förutsättningar och i andra fall kommer priset att vara för högt.

Prisändringar kommer att kommuniceras i Edsbackabladet eller på annat sätt vid tillfällen då detta anses nödvändigt.

Utöver den rörliga energiavgiften har föreningen också att ta hänsyn till den effektavgift som vi blir debiterade. Effektavgiften är ett sätt att styra förbrukningen till tider på dygnet där belastningen på nätet är lägre. Effektavgiften* tas ut under helgfria vardagar mellan klockan 07 och 19.

Föreningen uppmanar alla att försöka styra t ex tvätt och användandet av diskmaskin och andra energislukande apparater till efter kl. 19 så att vi solidariskt ser till så att denna kostnad inte ökar.

Effektavgiften varierar under året på så sätt att under perioden november—mars är den dubbelt så hög som under övriga sju månader. En annan osäkerhetsfaktor är också hur effekttopparna kommer att slå. All erfarenhet av tidigare införande av IMD för el har visat att man kan förvänta sig betydande besparingar då det gäller denna del.

Mot bakgrund av ovanstående har vi valt att göra beräkningen av priset utifrån ett helårsperspektiv.

Föreningen kommer att följa utvecklingen månad för månad och kommer därigenom att få ökad kunskap om hur bl a lägenheternas effektavgift varierar under året.

Beträffande uppföljning har vi sedan 2018 varje månad följt upp föreningens förbrukning på alla ingående delar så där har vi ett bra material att stödja oss på när vi gör vår budget. Det nya i det här är att göra en prognos på hur förbrukningen och effekttopparna ser ut för föreningens 188 lägenheter.

Vad händer vid en försäljning av lägenheten?
Eftersom debiteringen av elen, som nämnts ovan, sker med en eftersläpning av tre månader kommer HSB debitera den tidigare ägaren av lägenheten för aktuella månader. För att detta ska fungera på ett smidigt sätt så är det viktigt att säljaren av lägenheten meddelar HSB sin nya adress så att elräkningarna för dessa månader skickas till rätt mottagare.

Vid försäljning av lägenheten där tillträdesdag inte är vid ett månadsskifte proportioneras förbrukningen under denna månad, med antagandet att förbrukningen är lika stor varje dag under tillträdesmånaden. Vid en överlåtelse som sker den 20:e januari så får den tidigare ägaren betala för de första 19 dagarna och den nya ägaren för resterande dagar.

Portal
För de som vill följa förbrukningen finns en Portal som Svea Smart tillhandahåller. Är du intresserad av att få åtkomst till din mätare, för att se din förbrukning via portalen, kontakta styrelsen via mejl till informationsteknik@brfedsbacka.se och uppge namn och lägenhetsnummer (det tresiffriga numret).

Vid frågor kontakta fastighet@brfedsbacka.se eller avtal@brfedsbacka.se.

* Länkar till SEOM:s information om effektavgiften.
Effektavgift styr elanvändningen till tider med låg belastning
Varför är elräkningen högre vintertid?