Parkering, lastning och lossning

Föreningens garageplatser/parkeringsplatser är inte knutna till lägenheterna. För att få en plats behöver du ställa dig i kö. Regler för tilldelning och innehav finns beskrivna nedan. Kontakta förvaltaren för att ställa dig i kö, se Kontaktinfo/Förvaltningskontor.

Laddstationer för elbilar
I föreningen finns sedan sommaren 2017 ett antal laddstationer för elbilar, fördelade i garagen i hus C, D, E och F. Det finns också en laddstation för gäster, vid en utomhusparkering.

Elbil ger inte förtur till garageplats, och platser med laddstation kan hyras ut utan krav på användning av elbil (för maximalt utnyttjande av garageplatserna). När man tilldelats en garageplats, eller kanske har en sedan tidigare, och har behov av en plats med laddstation kommer ett byte av garageplats att göras.

Antal platser med laddstationer kommer att byggas ut vartefter de befintliga platserna blir använda för elbilar. Vid utbyggnad med fler laddstationer kommer ingen att förlora sin garageplats, men man kommer att informeras om att ett byte av plats kan behövas när platsen senare behövs för någon med elbil. Liksom det gjordes vid den första installationen.

Regler för tilldelning, se nedan. För frågor om laddstationer och byten av plats, m m, kontakta fastighetsansvarig, se Kontaktinfo/Styrelsen.

1-timmesparkering / avgiftsparkering
För kortare parkering finns 1-timmesparkeringar utanför varje garageinfart. Där kan du stå utan att betala avgift i upp till 1 timme. OBS! med P-skiva.

För längre parkering finns särskilda platser utefter områdets västra sida mot Sollentunavägen. Dessa används även som besöksparkering och är avgiftsbelagda. Biljettautomat finns vid Gröna huset med uppgift om avgift/timme och tider. P-platser och övrigt område övervakas av anlitad entreprenör, se Felanmälan/Parkeringsövervakning. Föreningen har ingen speciellt markerad handikapp P-plats varför de som har ett gällande handikapptillstånd har rätt att parkera utan avgift på markerade avgiftsbelagda platser.

Lastning och lossning
Inom området och utanför markerade ytor kan du i samband med in- och urlastning parkera max 10 min. Parkeringen övervakas av entreprenör, se Felanmälan/Parkeringsövervakning, som gör regelbundna besök för att kontrollera att bestämmelserna efterföljs. Behövs längre tid för lastning/lossning exempelvis vid in- eller utflyttning, kontakta fastighetsskötaren, se Kontaktinfo/Förvaltningskontor för separat tillstånd.

Växelvis parkering – gör plats för i- och urstigning
Föreningens garageplatser är inte stora och det kan bli trångt mellan bilarna och svårt att komma i och ur dem. För att få så stort avstånd som möjligt mellan bilarna, på förarsidan, kan man växelvis backa in och köra in med fronten först. Kom gärna överens med dina parkeringsgrannar om hur ni bäst kör in era bilar.

Regler för tilldelning och innehav av garage- och p-platser
Reglerna för tilldelning av garage och p-platser syftar till att en rättvis fördelning sker av platserna i föreningens varmgarage samt till att minimera hyresförluster genom outhyrda platser. Med ”lägenhet” förstås boende som är skrivna på lägenhetens adress och är registrerad(e) bilägare/förare av tjänstebil/leasingbil eller har bil i rörelse för eget bruk (bilar som ej används för eget bruk, berättigar ej till garageplats).

Regler för tilldelning av garageplats/p-plats

 • Anmälan till kön förses med datum och klockslag.
 • Plats i kön ges prioritet 1 eller 2 enligt följande:
 • Prio 1: – lägenhet som saknar plats i kön eller önskar byte av befintlig plats till annan plats
 • Prio 2: – lägenhet som redan har en eller flera platser och önskar ytterligare plats
 • Ledig plats erbjuds i följande prioritetsordning:
 • a/ köande med prioritet 1 och längst kötid
 • b/ köande med prioritet 1 och näst längst kötid, köande tre med prioritet 1,… etc.
 • c/ köande med prioritet 2 och längst kötid
 • d/ köande med prioritet 2 och näst längst kötid, köande tre med prioritet 2,… etc.
 • Lägenhet kan vid samma tillfälle endast stå i kö för en garageplats. Plats kan endast hyras ut till person som är skriven på lägenhetens adress och är registrerad bilägare (enligt ovan).
 • Plats i kön förverkas inte om lägenhetsinnehavare tackar nej till plats som erbjuds.
 • Antal platser per lägenhet begränsas av tillgången på platser och antalet registrerade bilar i familjens ägo, dock max 2 platser per lägenhet.
 • Typ av fordon är inte begränsat men hänsyn måste tas till garagegrannars möjlighet att ta sig i och ur sina bilar.
 • Vid flytt inom föreningen behåller man sin plats i kön.
 • Garageplats kan tillfälligt upplåtas åt annan men andrahandsuthyrning av garageplats är inte tillåten. Lägenhet som inte längre är registrerad bilägare skall återlämna plats i kön.
 • Garageplats följer ej lägenheten vid försäljning.
 • Garagekön administreras av förvaltningskontoret, se Kontaktinfo/Förvaltningskontor.

Regler för innehav av garageplats: (gäller i tillämpliga fall även uteplats)
Enligt kontrakt gäller följande regler för innehav av garageplats:

 • Uppställningsplats får inte uthyras i andra hand
 • Uppställningsplats får inte användas som förråd
 • Brandfarliga ämnen får inte förvaras på uppställningsplatsen. Vidare skall hyresgästen uppmärksamma och följa de regler, som tid till annan, gäller för förvaring av brandfarliga ämnen och vätskor. Se avsnitt ”Förvaring i flerfamiljshus och gemensamma utrymmen” (sid 8) i MSBs broschyr Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö. För gaser se broschyr Gasol för hem- och fritid och avsnitt ”Förvaring i flerbostadshus med mer än ett plan” (sid 13).
 • Tomgångskörning är förbjuden
 • Biltvätt och spolning är förbjuden
 • Hyresgästen får inte utföra reparations- och underhållsarbeten på fordonet som är störande eller medför intrång på annans uppställningsplats eller annat utrymme
 • Hyresgästen får inte heller utföra arbeten som medför risk för brand eller annan fara för fastigheten eller annans egendom
 • Hyresgästen svarar för att omgående vidta nödvändiga och lagstadgade åtgärder i fall av spill av miljöfarliga ämnen
 • Hyresgästen svarar för och bekostar renhållning av biluppställningsplatsen vid rengöring av spill efter olja, drivmedel eller dylikt
 • Försummar hyresgästen sin rengöringsplikt kommer föreningen att anlita städning på hyresgästens bekostnad efter skriftlig anmodan
 • Hyresvärden har rätt till tillträde till biluppställningsplatsen för utförande av erforderliga reparations- och underhållsarbeten
 • Hyresvärden svarar ej för övervakning av biluppställningsplats och avsäger sig allt ansvar för skadegörelse på, eller stöld av fordonet eller däri förvarad egendom