Detaljplanen

Detaljplanen för området som utarbetades under ett par år i början av 1980-talet antogs av Sollentuna kommun i början av 1984 och registrerades hos Länstyrelsen den 29/3-1984.

Detaljplanekarta med den angivna byggrätten utritad.
I bakgrunden syns även tidigare dragning av Platåvägen, Herdevägen och Djupdalsvägen.

Här framgår bland annat att;
”Områdets topografi och läge i kommunen ställer stora krav på det slutliga utseendet av bostadsområdet. Den valda hustypen är ett av inslagen i denna strävan. Ett annat är arbetet på att bevara så mycket som möjligt av den vegetation, som finns på åsens sluttningar mot både öster och väster. Särskilda anordningar har vidtagits för att det befintliga trädbeståndet skall kunna skyddas mot åverkan under exploateringsarbetet, där ett önskemål om undantag av en markremsa längs Sollentunavägen för en hypotetisk breddning av densamma har avslagits med vegetationsskyddet som grund.”